Üyelik Sözleşmesi
1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) DÜŞYERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE ANİMASYON A.Ş. (Mersis No: 0556057927200019), (bundan sonra “DÜŞYERİ” olarak anılacaktır) ile www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan PepeeTv uygulamalarından DÜŞYERİ’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) kendisi ve/veya kanuni temsilcisi olduğu küçükler için faydalanmak amacıyla işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının DÜŞYERİ kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, bedelsiz olup olmadığı satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine Mobil Uygulamada ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Temel paket tüm ALICI’lar bakımından bilabedel olup, ilave içeriklere ulaşılmak istenildiği takdirde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlar uygulamada yer alacaktır.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

İşbu Sözleşmenin konusu ALICI’nın, Dijital İçerik Hizmetleri’ne abone olmasının şekil ve şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve/veya uygulama ekranında belirtildiği gibidir. İşbu Sözleşme ile DÜŞYERİ, www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan PepeeTv uygulamalarından DÜŞYERİ’nin sunduğu ve kendisinin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da PepeeTv kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini tam ve zamanında PepeeTv’ye ödemeyi taahhüt eder. ALICI, Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ
 • ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.
 • ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, gerek kendisi gerek velisi olduğu küçükler için alt kullanıcılar oluşturabilir. ALICI, DÜŞYERİ’ne bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan DÜŞYERİ’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.
 • ALICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından DÜŞYERİ’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal DÜŞYERİ’ne haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan DÜŞYERİ’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak, www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv ve PepeeTv uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.
 • ALICI, DÜŞYERİ’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak mali haklarının kullanım yetkisine / lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ALICI’ya devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • DÜŞYERİ’nin işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.
 • DÜŞYERİ, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı DÜŞYERİ’nden herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • DÜŞYERİ’nin sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan DÜŞYERİ’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • DÜŞYERİ, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.
 • ALICI, DÜŞYERİ’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, DÜŞYERİ’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında DÜŞYERİ’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, PepeeTv’nin internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nın PepeeTv hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve DÜŞYERİ’nin oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • DÜŞYERİ, ALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülükleri kapsamında www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv ve PepeeTv uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden ALICI’nın yahut kanuni temsilcisi olduğu alt kullanıcıların alt adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.
 • PepeeTv, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, işbu sözleşmeyi, PepeeTv’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve PepeeTv’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.
 • ALICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.
 • PepeeTv; ALICI ‘nın aktardığı kişisel verileri (kendisinin ve kanuni temsilcisi olduğu küçüklerin), işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. PepeeTv, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. PepeeTv, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. PepeeTV ALICI’lara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Sözleşmenin eki olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Uygulama çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Uygulamada ALICI’ya yahut alt kullanıcılara özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; uygulamada gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyebilmektedir. çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Uygulama üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir
 • PepeeTv, ALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda PepeeTv Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. PepeeTv, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.
 • PepeeTv, KVKK’nın öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.
 • ALICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ALICI, PepeeTv ile www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv adresinden (veya internet sitesinde bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. PepeeTv, ALICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.
 • ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ALICI’nın cihazına yerleştirilir.
 • PepeeTv, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle PepeeTv’ye göndermelidir. Talebin PepeeTv tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.
8. HİZMET BEDELİ

ALICI, seçtiği Dijital İçerik hizmet kategorisine göre www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv web sitesinde DÜŞYERİ tarafından açıklanan, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça DÜŞYERİ’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmetin PepeeTv tarafından web sitesinde yayınlanmış olan hizmet bedelinin ödemesini Kredi Kartı bilgileri ile online olarak yapacaktır. Mevcut PepeeTv kullanıcılarının işbu Sözleşme kapsamında satın alacağı hizmet bedelleri faturalarına yansıtılacaktır. Hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler PepeeTv tarafından hizmet bedellerine yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere PepeeTv her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi 5 gün içerisinde feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ALICI, hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ALICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ALICI’dan tahsil edilecektir.

10. CAYMA HAKKI VE ALICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI

PEPEETV’nin işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, PepeeTv faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI aylık %3.25 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp ALICI’nın takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

PepeeTv, ALICI’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini Ön Bilgilendirme Formu ve işbu sözleşme’de belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca PepeeTv, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI’nın hiçbir nam altında PepeeTv’den herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır. ALICI, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. PepeeTv tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda DÜŞYERİ’nin zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde DÜŞYERİ’ne yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler DÜŞYERİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama; Düşyeri tarafından yayınlanan Pepeetv dahil her tür mobil uygulamayı ("Mobil Uygulama" olarak anılacaktır) kullanırken ve anılan Düşyeri hizmetlerden yararlanırken paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerin kayıt altına alınma, saklanma, kullanım ve açıklanma şartlarını düzenlemektedir.

Düşyeri’ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Düşyeri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Mobil Uygulamaları kullanarak bu Gizlilik Politikasını anladığınız ve kabul ettiğiniz kabul edilir. Düşyeri, Gizlilik Politikası’nı öncesinde bir bildirimde veya ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası’na ilişkin gerçekleşecek değişiklikler www.pepeetv.com ve/veya www.pepee.tv adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan PepeeTv uygulaması üzerinden yayınlanacak olup, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. DÜŞYERİ hizmetlerinin kullanımının devam etmesi takdirde, değişikliklerin yayım tarihinden itibaren tarafınızca onaylandığı kabul edilir.

1) Düşyeri’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Düşyeri Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

Mobil Uygulamaları kullanan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Düşyeri tarafından işlenmektedir.

Mobil uygulamada çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Mobil uygulama kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Çerezler; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Mobil Uyguklamada size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; uygulamada gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Mobil uygulama üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve Mobil Uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve Mobil Uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve Mobil Uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Uygulamaya nereden bağlandığınız, mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) Mobil Uygulama Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır?

Mobil Uygulama çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya mobil uygulamanın reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için mobil uygulamaya reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Mobil Uygulamanın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

5) Düşyeri Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla Kullanıyor?

Düşyeri, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek.
 • Talep ettiğiniz hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak.
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Düşyeri Ürünlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek.
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek. (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır.)
 • Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
6) Düşyeri Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

Düşyeri ile paylaşılan kişisel veriler, Düşyeri gözetimi ve kontrolü altındadır. Düşyeri, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) Düşyeri Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor Mu?

Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Düşyeri sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Düşyeri’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7) Düşyeri Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor Mu?

Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Düşyeri sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Düşyeri’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

8) Güvenlik

Üyelik işlemlerinin tamamlanması sonucunda verilen Üye adı ve oluşturulan şifrenin Üye tarafından gizli tutulması ve 3. kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Düşyeri’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9) Kişisel Bilgilere Erişilmesi, Kişisel Bilgilerin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

Mobil Uygulamaya giriş yaparak, kişisel bilgilerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz. Düşyeri kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğuna ilişkin bir içerik denetimi gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Düşyeri Kullanım Koşulları’nın uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

10) Üçüncü Kişiler

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca tarafımızca toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Web sitesi veya başka internet sitelerinde diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Düşyeri tarafından üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlenmemektedir.

11) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Düşyeri’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan kullanıcılarımızın Düşyeri ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

12) İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili Başkaca soru, kaydı veya önerileriniz olması halinde lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçiniz.